مدیریت دستگاه‌های فعال

از این قسمت می‌توانید دستگاه‌های فعال روی این حساب کاربری را مدیریت کنید.

ایجاد رمز حساب کاربری

با تعیین این رمز می‌توانید بدون کد تایید وارد حساب کاربری خود شوید.